***

چون طفل نی سوار به میدان اختیار

در چشم خود سوار ولیکن پیاده ایم

صائب تبریزی

***

به خود می لرزم از جرم و امید رحمتش دارم

به دست رعشه دار آورده ام جام لبالب را

عالی شیرازی

***

تا همچو گل پیاله شکفتن گرفته  است

از توبه همچو غنچه دل من گرفته است

در بزم یار شیشه به این سادگی که هست

خون هزار توبه به گردن گرفته است!

عبدالرزاق فیاض لاهیجی

***

که دوش ای باغبان شمع شبستان چمن بوده ست؟

که از باد سحر، بوی پر پروانه می آید

نوعی خبوشانی

***

چون توانم داشت پنهان مهر رویت را به دل

عشق ما را پرتو حسن تو عالم گیر کرد

محمدخان قبچاقی

***

دلدار اگر بدام خویشم فکند

از نو نمکی بر دلم ریشم فکند

ترسم بغلط ربوده باشد دل را

بیند چو دل منست پیشم فکند

حالتی ترکمان

***

مران ز سایه لطفت که خسروان کریم

از آستانه نرانند بی نوائی را

همای شیرازی

***

بر وضع ما بچشم حقارت نظر مکن

ما را بروز تیره محبت نشانده است

علاجی

***

کاروان بار سفر بست و از آن می ترسم

که کنم گریه و سیلاب برد محمل را

ندیم شیرازی

***

دنبال یار رفته روان کردم آب چشم

آن رفته خود نیامد و اشکم روان بماند

امیرخسرو دهلوی

***

رفتی و شکست محفل ما

هم محفل ما و هم دل ما

عاشق اصفهانی

***

از ديده دور مى‏ شد و خون مى‏ گريست دل‏

آتش تمام مى‏ شد و جان مى‏ سپرد داغ

شکوهی همدانی

***

چون سرو قد از ناز برافراخته رفتى

صد خانه به هرگام برانداخته رفتى

صبا لکهنویی

***

لذت عشق حرام است به آسوده‏ دلى

كه به پايان نرساند شب هجران تو را

شریفا خراسانی

***

ايام هجر روى خود از ما مكن سؤال

ديوانه را مپرس كه از ماه چند شد؟

قاسمی تونی

***

من ديوانه هر سنگ جفاى آن پريرو را

بتى مى‏ سازم و دايم عبادت مى ‏كنم او را

جوری جربادقانى

***

اى كه با صد آرزو گرديده ‏ام نخجير تو

سخت مى ‏ترسم زبونم بينى، آزادم كنى

دانا شیرازی

***

مريض عشق را نازم كه از بهر علاج او

مسيح ار بر سر بالين رود بيمار مى‏گردد

محمدحافظ

***

شكاف سينه بدوزم، به چاك دل چه كنم؟

كنون به علّت رسوايى‏ ام شناخته‏ اند

علوی کاشانی

***

بشكاف دو صد سينه و بردار قياسى

بنگر كه به جز من دل صدپاره كه دارد؟

علوی کاشانی

***

از بس‏كه رفو زديم و شد چاك

اين سينه همه به دوختن رفت

حیاتی گیلانی

***

از آن شكسته دلم، گر نحيف و رنجورم

که در غمش به گريبان نمى‏رسد زورم

کلیم کاشانی

***

هر كه ديده‏ ست كف دست نگارين، داند

كز چه خون در دلم از دست حنا افتاده‏ ست؟

احقر لکهنویی

***

اى اشكِ بى‏ سرايت و اى آهِ بى ‏اثر!

اميدوارى‏ اى به شما داشتم، نشد

ميلى تُرك هروی

***

چه اقبال است يارب در كمينم؟

كه تأثيرى نمى‏ بينم دعا را

فسونی یزدی

***

ز طعنِ غير، خموشم منِ جفاكش و خلق‏

گمان برند كه آن بى‏ وفا، وفاكيش است

فکرت گیلانی

***

 

رميده خاطرم از هرچه هست در عالم‏

به غير يار كه آن عالم دگر دارد

میرمحمدرضا مشهدی

***

هزار گريه به دل داشتيم از تو نهان

كه نم نداد برون كاسه‏ ى شكسته‏ ى ما

فایق لاهیجانی

***

شورى شد و از خواب عدم ديده گشوديم

ديديم كه باقى‏ست شب فتنه، غنوديم

غزالی مشهدی

***

تاب مخمورى ندارم، ساغرى مى ده كه نيست‏

در خمار اين چنينم بى‏ شراب ناب، تاب

ذوقی هروی

***تاريخ : شنبه یازدهم مهر ۱۳۹۴ | 0:13 | نویسنده : زهرا |

***

گفتم صنما من از تو کی خواهم رست

گفتا نرهد هر آنکه در ما پیوست

احمد جامی

***

خراباتیست اندر عشق کانجا

می از خون جگر در جام کردند

صفی الدین یزدی

***

گر شیر نه ای مگذر ازین بیشه ی شیران

آغشته به خونند در این بیشه دلیران

قاسم تبریزی

***

آنچه ما زان جان و جانان دیده و دانسته ایم

بهر گفتن نیست بهر دیدن و دانستن است

غربتی لاهوری

***

اثر از هسیتم نگذاشت فکر آتشین خویی

ز سامانم چه می پرسی سری مانده است و زانویی

فقیر دهلوی

***

ای که از بادیه ی عشق خبر می پرسی

پای بردار که کونین دو گامست اینجا

فیضی دکنی

***

بوی آن دود که امسال به همسایه رسید

ز آتشی بود که در خرمن من پار گرفت

اوحدی مراغه ای

***

دلی که آه کشد در ره تو از خامی ست

که هر که سوخت ازو دود بر نمی آید

آذری طوسی

***

فرمان خرد بر دل هوشیار نویسند

حکمی نبود بر سر دیوانه قلم را

کمال خجندی

***

خوش است این باغ اما باغبانش حیف نتواند

گلی بر شاخسار و بلبلی در آشیان بیند

اسیری اصفهانی

***

یکی بر خود ببال ای خاک گورستان ز شادابی

که چون من کشته ای زان دست و خنجر، در لحد داری

تشبیهی کاشانی

***

ما را ز خاک کویت پیراهنی است بر تن

آن هم ز آب دیده صد چاک تا به دامن

جمالی دهلوی

***

بر درش مُردم و آن خاک بر اعضای منست

هم به خاک سر آن کو که مشویید مرا

خسرو دهلوی

***

کرد داغم نگه زاهد خاموش حزین

چه بگویم به من این صورت دیوار چه کرد

حزین لاهیجی

***

گفتم ز زلف چون تویی زنار بندم گفت رو

در کفر هم صادق نه ای زنار را رسوا مکن

حزین لاهیجی

***

هر غمزه که خون ما خورد مرهم دل

هر عشوه که راه ما زند هادی ماست

خاطری کاشانی

***

آبی بر آتش دل ما هیچ کس نزد

چندان که پیش محرم و بیگانه سوختیم

فغانی شیرازی

***

از جنون عشق زنجیری که در پای منست

چشم ها بگشوده و حیران سودای منست

ذوقی اردستانی

***

در ملک عاشقی که دو عالم طفیل اوست

آن کس قدم نهاد که اول ز سرگذشت

قاسم تبریزی

***

دلی که سغبه این زال عشوه گر باشد

به جان ز بوالعجبیهاش صد خطر باشد

رضی الدین نیشابوری

***

گر سلسله ی زلفت در دور چنان پیچد

در پیچ نماز خود دوزخ به دعا خواهم

شرف منیری

***

در دل ما هوس وصل کسی افتاده است

که ازو در دل هر کس هوسی افتاده است

فیضی دکنی

***

آنکه این نامه ی سربسته نوشته است نخست

گرهی سخت به سر رشته ی مضمون زده است

فغانی شیرازی

***تاريخ : شنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۴ | 22:51 | نویسنده : زهرا |

***

می برم جای دگر جنس محبت چه کنم

این متاعی ست که در کوی تو با خاک یکی ست

شفایی اصفهانی

***

 يار با اغيار گردد همنشين اى دل مرنج

غنچه‏ اى نشكفت در گلشن كه بى ‏خارى نشد

حاذق هروی

***

باشد به از گلی که زند گلرخی به سر

خاری که در طریق محبت بپا رود

وصال شیرازی

***

صد گلستان داغ پروردیم در یک غنچه دل

عالمی را رونق فصل بهار ما بس است

عبدالرزاق فیاض لاهیجی

***

غم زين دل و سينه رفتنى نيست

بيم است كه جاى جان بگيرد

شریف کاشانی

***

به تيغت سينه‏ ام صد چاك شد اى واى مى‏ترسم‏

مبادا درد تو بيرون فتد از سينه‏ ى چاكم

علاجی دهلوی

***

تلخکامي ز جهـان بس‌که کشـيدم همـه عمر

زهـر شد نيمة دل, نيمه‌ ديگر خون گشت

عماد الدین میرالهی

***

مردن هوس است بى‏ تو ما را

اين عمر بس است بى‏ تو ما را

 سلطانى مازندرانى

***

تا بار دوش كس نشود استخوان ما

خود رفته ‏ايم و كنج مزارى گرفته‏ ايم

بيكتاش‏ بيگ اصفهانى

***

باریکتر از موی بود رشته امید

بسیار مپچید که تا بگسلد از هم

ظفرخان

***

چون کعبتین نرد همه چشم حسرتم

روزی که با تو نقش مرادم نشسته نیست

عالی شیرازی

***

دیگر شکست خاطر افگار من مکن

پر دل شکسته ام دگر آزار من مکن

من دانم و غمش، غم داند و دلم

ناصح تو فکر نیک و بد کار من مکن

حزنی اصفهانی

***

من از زبانه‏ى آتش چه ترسم؟ اى دوزخ!

مگر زبان ملامت كم از زبانه‏ى توست؟

اهلی شیرازی

***

از هرچه بود چشم به زلف تو دوختم

زنجیر کرد این نگه هرزگرد را

عبدالرزاق فیاض لاهیجی

***

نگاهش در دل من آتشى زد

كه تا خونابه‏ ام در چشم‏ تر سوخت

زكى همدانى

همسایه ی افسرده دلان چند توان بود؟

ای سوختگان کوچه ی پروانه کدام است

شفایی اصفهانی

***

خوش آن که دید روی تو و سپرد جان!

آگه نشد که هجر کدام و وصال چیست

ضمیری اصفهانی

***

هرسو که وقت مرگ بود چشم حسرتم

بعد از هلاک کالبدم را روان کنید

غیرتی شیرازی

***

آزرده ‏اى ز كوى تو با ناله مى‏رود

آهش ز پيش و اشك ز دنباله مى‏رود

عهدی خراسانی

***

زنهار! چو آيم پىِ نظّاره به راهى

گاهى به غلط سوى من انداز نگاهى

رکنی کاشانی

***

كنون كه دل ز تو كندم وفا چه فايده دارد؟

نوازش دل بى‏ مدّعا چه فايده دارد؟

سخایی اردستانی

***

 تاريخ : سه شنبه سیزدهم مرداد ۱۳۹۴ | 22:3 | نویسنده : زهرا |

***

گشتم به هوای دم شمشیر بتان خاک

از سنگ مزارم بتراشید فسانها

غنی کشمیری

***

جز خیال چشم مستت در دلم اندیشه نیست

هیچکس را باده ی خوشتر ازین در شیشه نیست

ملا محسن فانی

***

ماه در هاله به فکر تو فرو رفته ببین

که سری مست در آغوش گریبانی هست

اسلم سالم

***

صنما براه مسجد مگذر پی تماشا

شکنند شیخ و صوفی همه توبه نصوحی

میرزا محتشم خان فدا

***

می سزد فتنه دوران شدنت ای کافر

که ترا پشتبانی است چو کاکل برسر

ملامحمد توفیق

***

مشکن ای غم دل ما را و مبین کان دل کیست

دل ما هست ولی بین که درو منزل کیست

شیخ یعقوب صرفی

***

بگفتمش که کباب نگاه کیست دلم

بخنده جانب من گرم دید و هیچ نگفت

جویا کشمیری

***

هم ز دل دزدیده صبر و هم دل دیوانه را

یار من با خانه می دزدد متاع خانه را

شیخ یعقوب صرفی

***

تا غمزه خونریز تو غارتگر جانست

چشم اجل از دور به حسرت نگرانست

غیرتی شیرازی

***

از خدنگ غمزه ی او در دل تنگم نشست

آنقدر پیکان که تیرآه گنجایش نداشت

عنایت اصفهانی

***

از نوشخند لعلش شد محو هستی ما

با آنکه می نمک داشت افزود مستی ما

عالی شیرازی

***

 گفتگوی ما اسیران جز صفیر درد نیست

می تراود ناله چون نی از لب گفتار ما

جویا کشمیری

***

آن کهن گبرم که زنار از میان نگشوده ام

روزگار من سراسر در گرفتاری گذشت

شفایی اصفهانی

***

اجل دیوانه وضع و عمر مست جلوه، می ترسم

صدای پای رهرو شیر را از خواب بر دارد

اسلم سالم

***

میان کشتگان سر از خجالت بر نمیداریم

تهی تا چون گمان کردیم از تیر پهلو را

غنی کشمیری

***

اگر زاهد دعای خیر میگوئی مرا این گو

که  آن آواره کوی بتان آواره تر بادا

امیرخسرو دهلوی

***

من نه از روی جنون رو به بیابان کردم

رفتم از دل گرهی باز کنم صحرا شد!

عالی شیرازی

***

چنان دلسرد از اهل جهانم

که چشم گرمی از آتش ندارم

افسر اصفهانی

***

جنون را کارها باقیست با مشت غبار من

که بازی گاه طفلان می شود خاک مزار من

حزین لاهیجی

***

بسکه می ریزد ز هم هر لحظه از آشوب دل

وقف طفلان سنگ مزار خویش را

ترکمان خراسانی

***

عمریست پای در گلم از گریه چون کنم

این سیل تند خانه خرابم نمی برد

عبدالرزاق فیاض لاهیجی

***

به صرفه می نگرم بر رخ تو می ترسم

که این شراب شود آخر و خمار کشم!

عالی شیرازی

***

ذکر تو از شما نفس مغتنم تر است

یا رب که این حدیث ز تکرار نگسلد

نوعی خبوشانی

***تاريخ : جمعه نهم مرداد ۱۳۹۴ | 17:7 | نویسنده : زهرا |

***

عشق از معموره می خواند به ویرانی مرا

عاشق ویرانه کرد این گنج پنهانی مرا

نواب عاقل خان رازی

***

ای صراحی پیش مستان می نهی پیوسته سر

با حریفان پر تواضع می کنی، مستی مگر؟

اشکی قمی

***

بلبل تازه به دام آمده ام ای صیاد

با قفس یک دو سه روزی به گلستانم بر

میرخصمی

***

ما را به مهربانی صیاد الفتی است

ورنه به نیم ناله قفس می توان شکست

درکی قمی

***

صید از حرم کشد خم جعد بلند تو

فریاد از تطاول مشکین کمند تو

حزین لاهیجی

***

می رود رو به قفا صید زنخجیرگهش

شوق آن حلقه ی فتراک گلوگیر شده است

میرزامحمدجعفرراهب اصفهانی

***

غمزه در تیغ زدن بودکه مژگان دریافت

قسمت این بود که مقتول دو قاتل باشم

ذوقی اردستانی

***

رهین منت آن ترک ناوک اندازم

که زخم دل به خدنگ ستم رفو می کرد

ساحر افضل المناشی

***

حال شبهای مرا همچو منی داند و بس

تو چه دانی که شب سوختگان چون گذرد

رضی الدین نیشابوری

***

چون ننالم که دراین سینه دل زاری هست

راحتی نیست در آن خانه که بیماری هست

مولانا حسن قندهاری

***

تنم از ضعف چنان شد که اجل جست  و نیافت

ناله هرچند نشان داد که در پیرهن است

خواجه سعدگل

***

همچو مویی است تن من ز غم مهرویی

دل سودازده ام چو گرهی در مویی

؟

***

دل و دیده از چه سازم که تو یک نفس ز شوخی

نه به دیده می نشینی نه به دل قرار داری

میرخصمی

***

اشکم برون می افکند راز درون پرده را

آری شکایتها بود از خانه بیرون کرده را

امیرخسرو دهلوی

***

نماند همچو حنا هیچ اختیار مرا

سپرده بسته به دست تو روزگار مرا

سراج الدین آرزو

***

حجاب عشقم نداد رخصت سوال بوس از لب تو ما را

ز تو نمی آید این مروت ز من نمی آید این تقاضا

آفرین لاهوری

***

شه سپاه تغافل پی صف آرایی است

نقیب ناله صدایی که اشک مجرایی است

آفرین لاهوری

***

ماییم و صد ملامت از دور و یک نگاه

آن هم چو بنگری سبب صد الم شود

اهلی خراسانی

***

می گرفتیم به جانان سر راهی گاهی

او هم از لطف نهان داشت نگاهی گاهی

حزین لاهیجی

***

مشت خاشاکیم و داریم آتشی همراه خویش

دور نبود گر بسوزیم از شرار آه خویش

الفتی یزدی

***

جان رفت و سرگرانی نازت چنان که بود

دل خون شد و غرور نگاهت همان که هست

حزین لاهیجی

***

هر تیر که آن شوخ زند بر دل چاکم

سروی شود و سایه کند بر سر خاکم

چاکری شیرازی

***

گله از تو آه دارم که چه کرده ای تو با من

به فلک ترا رساندم که اثر کنی نکردی

حزین لاهیجی

***

 تاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم تیر ۱۳۹۴ | 9:26 | نویسنده : زهرا |

 

***

خصم گو صبر مرا عجز تصور میکن

نیستم مرد عداوت به محبت سوگند

ظهوری ترشیزی

***

یک طرف صبح وجود و یک طرف شام عدم

در میان نور و ظلمت جوهر آیینه ایم

آصف قمی

***

دل در دست و پا افتاده ای دارم، نمیدانم

که مقبول که خواهد گشت و مردود که خواهد شد؟

ابراهیم بیگ شیرین اجاق

***

سبحه ی زاهد مکن یا رب گل پیمانه را

مسجدی مپسند زین افسردگان میخانه را

اسیر ورامینی

***

ترسم که نامه ام نرساند صبا به یار

بد کرد جان که همره باد صبا نرفت

اختری یزدی

***

کبوتر برد سویش نامه ی من، چون کنم یارب

که نتواند به او گفتن سخن های زبانی را

ادایی یزدی

***

جامه گلگونی که از خونریزیم آزرده نیست

گر منش دامن نگیرم خون من خود مرده نیست

ادهم آرتیمانی

***

روزگاریست که چون جان به تو آموخته ام

ای غم یار که با جان من آموخته ای

ارسلان مشهدی

***

اجل نیامد و مُردم که خسته ی غم عشق

دو روز پیشتر از روز واپیسین میرد

عرفی شیرازی

***

جدا ز دوست ندانم چها برود بر سر

که در حضور سرم در سر غمش فرسود

احمدعلی مازندرانی

***

محتاج به طوفان نشود خانه ی عاشق

ویرانی این غمکده از موج حصیرست

بسمل سیستانی

***

آن حرم جویی که از طوف در دل غافلست

طفل نادانیست گم کردست راه خانه را

دارابی شیرازی

***

خونم به دامن مژه ی تر ز گریه نیست

کشتم به تیغ عشق تو در دیده خواب را

عارفی سرخسی

***

بهر دل بردن ما باز کسی می آید

یک جهان شعله به تاراج خسی می آید

ناله ای باز به گرد دل ما می گردد

عندلیبی به طواف قفسی می آید

ترکمان خراسانی

***

چند پرسی از دلم کاین آه دردآلود چیست

چون فتد در خانه آتش کس نپرسد دود چیست

عنایت اصفهانی

***

نظر سویت نکردم وز گرفتاری حذر کردم

ولی خود را گرفتار تو دیدم تا نظر کردم

غزالی مشهدی

***

رسیده از ستمت خواریم به سر حدی

که دل ز بیم ملامت زمن کناره کند

غیرتی شیرازی

***تاريخ : چهارشنبه هفدهم تیر ۱۳۹۴ | 18:34 | نویسنده : زهرا |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.